MENU
Shporta

Rreth nesh

Termat dhe Kushtet


www.akesore.al është me adresë në:

Rr. Kavajes nd.126 Kat I , Tirane
Tirane - 1000, Albania
Se-Tek Sh.p.k L71627029G

Mirësevini në  Akesore.al!

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat për përdorimin e faqes  sonë të vendosura në www.aksesore.al

Duke hyrë në këtë faqe në internet,ne  supozojmë se i pranoni  këto terma dhe kushte. Mos vazhdoni të përdorni këtë faqe nëse nuk jeni dakord me të gjitha termat dhe kushtet e përcaktuara në këtë faqe.

Termologjia e mëposhtme vlen për këto Terma dhe Kushte, Deklaratën e Privatësisë dhe Njoftimin për Refuzimin e të Dhënave dhe të gjitha Marrëveshjet: "Klienti", "Ju" dhe "E juaj" ju referohet juve, personi që regjistrohet në këtë faqe dhe në përputhje me termat dhe kushtet e Kompanisë. "Kompania", "Vetë", "Ne", "E jona" i referohet kompanisë sonë. "Partia", "Palët", ose "Ju", i referohet Klientit dhe vetvetes.

Të gjitha kushtet i referohen ofertës, pranimit dhe konsiderimit të pagesës së nevojshme për të ndërmarrë procesin e ndihmës ndaj Klientit në mënyrën më të përshtatshme për qëllimin e përmbushjes së nevojave të Klientit në lidhje me ofrimin e shërbimeve të deklaruara të Kompanisë, në përputhje me ligjin.

 

Cookies

Ne përdorim cookies. Duke hyrë në këtë, ju pranuat të përdorni cookies në marrëveshje me Politikën e privatësisë së Aksesore.al.

Shumica e faqeve interaktive përdorin cookies që lejojnë marrjen e detajeve  të përdoruesit për secilën vizitë në faqe. Cookies përdoren nga faqja jonë e internetit për të mundësuar funksionimin e zonave të caktuara për të bërë më të lehtë për njerëzit që vizitojnë faqen tonë të internetit.

 

Liçensë

Nëse nuk përcaktohet ndryshe, Aksesore.al zotëron të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në këtë faqe. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë të rezervuara. Ju mund ta përdorni këtë nga faqja jonë për përdorimin tuaj personal duke iu nënshtruar kufizimeve të përcaktuara në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet të:

Ripublikoni materiale nga Aksesore.al

Riprodhoni, dublikoni ose kopjoni material nga Aksesore.al

Rishpërndani përmbajtjen nga Aksesore.al

Pjesë të kësaj faqe interneti ofrojnë një mundësi për përdoruesit të postojnë dhe shkëmbejnë mendime dhe informacione në zona të caktuara të faqes. Emri i kompanisë nuk filtron, modifikon, publikon ose rishikon komentet para publikimit te tyre në faqen e internetit. Komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet dhe mendimet e Aksesore.al, agjentëve të saj dhe / ose bashkëpunëtorëve. Komentet pasqyrojnë pikëpamjet dhe mendimet e personit që i poston ato. Në masën e lejuar nga ligjet në fuqi, Aksesore.al nuk do të jetë përgjegjës për Komente ose për ndonjë përgjegjësi, dëmtim ose shpenzim të shkaktuar dhe / ose pësuar si rezultat i ndonjë përdorimi  dhe / ose postimit së Komenteve mbi këtë faqe në internet.

Emri i kompanisë rezervon të drejtën të monitorojë të gjitha komentet dhe të heqë çdo koment që mund të konsiderohet i papërshtatshëm, fyes ose që shkakton shkelje të këtyre termave dhe kushteve.

 

Ju garantoni dhe përfaqësoni që:

Ju keni të drejtë të postoni komentet në faqen tonë të internetit dhe të keni të gjitha licencat dhe pëlqimet e nevojshme për ta bërë këtë;

Komentet nuk kanë ndonjë të drejtë të pronësisë intelektuale.

Komentet nuk duhet të përmbajnë asnjë material shpifës, bullues, fyes, të papërshtatshem ose të paligjshem.

Komentet nuk do të përdoren për të kërkuar ose promovuar biznes ose porosi e aktivitete tregtare ose veprimtari të paligjshme.

Me këtë, ju I jepni Aksesore.al një licencë jo ekskluzive për të përdorur, riprodhuar, modifikuar ndonjë prej komenteve tuaja në cilindo dhe të gjitha formatet ose mediat.

 

Lidhja me përmbajtjen tonë

Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me faqen tonë pa miratimin paraprak me shkrim:

Agjencitë qeveritare;

Motorë kërkimi;

Organizatat e lajmeve;

Shpërndarësit e drejtorive në internet mund të lidhen me faqen tonë në të njëjtën mënyrë sic lidhen me faqet e bizneseve të tjera të listuara.

Bizneset e akredituara me një sistem të gjerë, përveç se kërkojnë organizata jofitimprurëse, qendra tregtare bamirësie dhe grupe bamirësie për mbledhjen e fondeve, të cilat mund të mos lidhen me faqen tonë.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë, me botime ose me informacione të tjera në internet, për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin ose miratimin e palës lidhëse, produkteve dhe / ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet në kontekstin e faqes së palës lidhëse.

Ne mund të konsiderojmë dhe aprovojmë kërkesa të tjera për lidhje nga llojet e mëposhtme të organizatave:

burime të njohura të konsumatorit dhe / ose informacion të biznesit;

faqet e komunitetit dot.com;

shoqata ose grupe të tjera që përfaqësojnë bamirësi;

shpërndarësit e drejtorive në internet;

portalet e internetit;

firmat e kontabilitetit, ligjit dhe konsulencës; dhe

institucionet arsimore dhe shoqatat tregtare.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë për aq kohë sa lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin ose miratimin e palës lidhëse dhe produkteve ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet në kontekstin e faqes së palës lidhëse.

Nëse jeni një nga organizatat e listuara në paragrafin 2 më lart dhe jeni të interesuar të lidheni me faqen tonë të internetit, duhet të na informoni duke dërguar një e-mail. Ju lutemi të përfshini emrin tuaj, emrin e organizatës tuaj, informacionin e kontaktit si dhe URL-në e faqes tuaj, një listë të të gjitha URL-ve nga të cilat keni ndërmend të lidheni me faqen tonë, dhe një listë të URL-ve në faqen tonë, me të cilat dëshironi të lidheni.


Kornizat

Pa miratimin paraprak dhe lejen me shkrim, ju nuk mund të krijoni korniza rreth faqes së internetit që ndryshojnë në çfarëdo mënyre prezantimin vizual ose pamjen e faqes sonë të internetit.


Përgjegjësia e përmbajtjes

Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për çdo përmbajtje që shfaqet në faqen tuajAsnjë lidhje (faqe) nuk duhet të shfaqet në ndonjë faqe në internet që mund të interpretohet si shpifëse, e pahijshme ose kriminale, ose e cila shkel ose mbron shkeljen e të të drejtave të palëve të treta.

 

Rezervimi i të drejtave

Ne rezervojmë të drejtën qe të kërkojmë që të hiqni të gjitha lidhjet ose ndonjë lidhje të veçantë në faqen tonë. Ju aprovoni që menjëherë të hiqni të gjitha lidhjet në faqen tonë sipas kërkesës. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën t'i parashtrojmë këto terma dhe kushte dhe kjo është politika lidhëse në çdo kohë. Duke u lidhur vazhdimisht me faqen tonë, ju pranoni të respektoheni dhe të ndiqni këto terma dhe kushte lidhëse.


Heqja e lidhjeve nga faqja jonë e internetit

Nëse gjeni ndonjë lidhje në faqen tonë që është fyese për ndonjë arsye, ju jeni të lirë të na kontaktoni dhe të na informoni çdo moment. Ne do t'i shqyrtojmë kërkesat për të hequr lidhjet.

Ne nuk sigurojmë që informacioni në këtë faqe të internetit të jetë i saktë, ne nuk garantojmë tërësinë ose saktësinë e tij; as nuk premtojmë të sigurojmë që uebfaqja të mbetet në dispozicion ose që materiali në faqen e internetit të mbahet i azhurnuar.

Për sa kohë që uebfaqja dhe informacioni dhe shërbimet në uebfaqe sigurohen falas, ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo natyre.

Ne përdorim cookies dhe teknologji të tjera të ngjashme për të përmirësuar përvojën tuaj të shfletimit dhe funksionalitetin e faqes tonë. Terma dhe kushte.